Vấn đề hôm nay
Cập nhật: 8/3/2012 | 8:34:09 AM (GMT + 7)
Kiểm soát thủ tục hành chính: Cần sự “vào cuộc” quyết liệt hơn
(BG)-Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện TTHC. Đây là nhiệm vụ mới nên quá trình thực hiện không tránh khỏi lúng túng. Do đó, tại hội nghị triển khai kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2012 ngày 7-3, các sở, ngành, địa phương tỉnh Bắc Giang đã tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ này.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Lạng Giang.

Qua báo cáo cho thấy, dù là nhiệm vụ mới, còn nhiều khó khăn như: nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác này chưa đầy đủ; bộ máy làm nhiệm vụ mới thành lập, ở các sở, ngành và cấp huyện, xã làm việc theo chế độ kiêm nhiệm... song thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để quá trình kiểm soát TTHC được thuận lợi và khoa học hơn; thành lập Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã phân công cán bộ làm đầu mối...

Toàn tỉnh hiện có 66 cán bộ các sở, ngành; 37 cán bộ UBND cấp huyện; hơn 300 cán bộ cấp xã làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đã làm tốt việc theo dõi, phát hiện, đánh giá tác động các TTHC trong những văn bản của UBND tỉnh. Năm 2011, có 40 TTHC mới trong 12 dự thảo quyết định của UBND tỉnh được đánh giá tác động. Các đơn vị đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 8 quyết định công bố công khai: 171 TTHC mới ban hành; 260 TTHC sửa đổi, bổ sung; 172 TTHC cấp tỉnh bị bãi bỏ, huỷ bỏ (do căn cứ pháp lý thay đổi, dẫn đến các nội dung của thủ tục không còn phù hợp). Đồng thời, tổ chức 13 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho hơn 1.000 cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã…

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính nói chung và kiểm soát TTHC nói riêng là nhiệm vụ không dễ, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, kiểm soát TTHC là hoạt động mới, đòi hỏi tính chuyên sâu và sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị; sự tham gia, giám sát rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp... Do vậy, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh khó tránh khỏi những hạn chế. Chẳng hạn, một số đơn vị đầu mối chưa tham mưu kịp thời cho lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, điều hành thực hiện kiểm soát TTHC, số lượng văn bản chỉ đạo ít, chưa bao quát hết các lĩnh vực.

Năm 2012, công tác kiểm soát TTHC tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng năng lực kiểm soát TTHC; tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định của UBND tỉnh theo nội dung sửa đổi, bổ sung trong văn bản của các cơ quan Trung ương, bảo đảm các văn bản của tỉnh thống nhất, đồng bộ với văn bản Trung ương; bảo đảm chất lượng các quy định TTHC cũng như tính công khai, minh bạch của TTHC; thực hiện TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định hành chính; kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện TTHC; xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông...

Tại hội nghị, đa số ý kiến cho rằng, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh cần sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; sự đầu tư thời gian, công sức và tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC, nhất là đối với những cán bộ kiêm nhiệm. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc kiểm soát và nâng cao chất lượng các quy định về TTHC thông qua việc hỗ trợ đơn vị chức năng đánh giá tác động các quy định về TTHC theo 4 tiêu chí: sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và hiệu quả. Cùng đó, quan tâm nghiên cứu, rà soát, đánh giá độc lập những quy định về TTHC đã ban hành để đề xuất phương án đơn giản hóa; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng giải quyết...

Nhiều đại biểu đề xuất, để triển khai thành công nhiệm vụ kiểm soát TTHC rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của toàn hệ thống hành chính về thực thi nhiệm vụ này; nâng cao trách nhiệm những người đứng đầu cơ quan cho đến đội ngũ cán bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp; quán triệt tinh thần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân và tổ chức trong việc giảm hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế... Đặc biệt, nhiều ý kiến tham luận tại hội nghị cũng đánh giá cao vai trò của truyền thông trong công tác kiểm soát TTHC.

Bên cạnh đó, một số ý kiến nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC cũng như cải cách TTHC, yếu tố đặc biệt quan trọng là con người. Các văn bản, bộ TTHC, cơ quan kiểm soát TTHC đã có nhưng cá nhân thực thi không nghiêm túc thì hiệu quả đạt được là không cao. Do đó, việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, quan tâm chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ  kiểm soát TTHC là điều hết sức cần thiết trong việc nâng cao hiệu quả của công tác cải cách TTHC nói chung cũng như công tác kiểm soát TTHC nói riêng.

Ông Lâm Quốc Bắc, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Ngạn: Phải "cầm tay chỉ việc"

Thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Lục Ngạn được triển khai thực hiện nghiêm túc. UBND huyện đã phân công hai cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC; 100% xã, thị trấn đều giao cho 3 cán bộ trực tiếp thực hiện gồm một Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực nội chính chỉ đạo trực tiếp, một cán bộ văn phòng thống kê và một cán bộ tư pháp- hộ tịch. Kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Lục Ngạn là: thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ ở cơ sở bằng cách "cầm tay chỉ việc"; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; có những văn bản pháp quy mang tính bắt buộc để chỉ đạo thực hiện; quan tâm rà soát những TTHC liên quan trực tiếp đến người dân như đất đai, lao động - thương binh và xã hội… Hiện nay, Lục Ngạn đang  đề xuất một phương án rà soát TTHC theo quy trình: chia các TTHC ở cấp xã và giao cho mỗi xã thực hiện rà soát một số TTHC; gửi văn phòng UBND huyện tổng hợp; gửi về xã lấy ý kiến; văn phòng UBND huyện tổng hợp. Qua đó nhằm đẩy nhanh quá trình rà soát và bảo đảm chất lượng các quy định TTHC cũng như tính công khai, minh bạch của TTHC trên địa bàn.

Ông Kiều Phương, Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ: Ban hành sớm hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Sở Nội vụ có 84 TTHC trên 9 lĩnh vực gồm tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, chế độ tiền lương, thi tuyển công chức, viên chức, thi đua khen thưởng, tôn giáo, văn thư lưu trữ. Thực hiện công tác kiểm soát TTHC nhằm giảm đến mức thấp nhất sự phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết các hồ sơ liên quan đến quy định, TTHC, đồng thời tránh phiền nhiễu, tiêu cực có thể xảy ra,  Sở đã ban hành kế hoạch rà soát các quy định TTHC thuộc lĩnh vực nhiệm vụ của ngành đến các phòng chuyên môn, nhằm kịp thời  sửa đổi, bổ sung các TTHC, loại bỏ những khâu không phù hợp. Quá trình thực hiện các TTHC hiện nay gặp nhiều khó khăn, đó là do hệ thống văn bản pháp luật có liên quan ban hành nhưng các văn bản hướng dẫn thực thi hầu hết chậm muộn, ảnh hưởng đến tính kịp thời việc thực thi chính sách pháp luật. Ví như Luật Viên chức đã có hiệu lực nhưng đến nay chưa có các văn bản hướng dẫn thi hành; đội ngũ cán bộ làm công tác này phải kiêm nhiệm nhiều việc, phần nào hạn chế hiệu quả công tác cải cách TTHC; chưa xây dựng được nguồn kinh phí chi cho cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC…

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, chuyên viên bộ phận một cửa Văn phòng HĐND
và UBND huyện Việt Yên:
Gắn việc kiểm soát  với thực hiện TTHC qua bộ phận một cửa

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, huyện Việt Yên xây dựng rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội và công thương. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ kiểm soát thấy nổi lên một số vướng mắc như tên các đầu việc, các bước thực hiện một số thủ tục không thống nhất. Chẳng hạn, có TTHC yêu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, có thủ tục nhận tại cơ quan chuyên môn. Một số TTHC áp dụng tại cấp huyện, xã, ngành thiếu thống nhất, còn chồng chéo trong cách thức, trình tự thực hiện. Ngoài ra, nhiều thủ tục trong cấp phép kinh doanh, quản lý đất đai rườm rà, gây khó khăn cho công dân khi giải quyết công việc. Để làm tốt công tác kiểm soát TTHC, theo tôi cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ vai trò, mục đích, yêu cầu công tác này; cán bộ đầu mối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cập nhật  những văn bản mới của tỉnh, trung ương để áp dụng vào công việc. Đặc biệt gắn việc kiểm soát TTHC với thực hiện các TTHC qua bộ phận "một cửa" vì đây là đầu mối thực hiện các TTHC.

Nhóm PV VH- XH

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
(BGĐT) - Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nằm trong trấn Kinh Bắc, vùng đất phía Bắc của kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay), trung tâm của khu vực châu thổ sông Hồng. Tại đây còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử có giá trị như: Hệ thống đình, đền, chùa, lăng tẩm… Quê hương Kinh Bắc còn nổi tiếng với dân ca quan họ, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được tôn vinh Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bài đọc nhiều nhất
  • Trang chủ
  • Đặt làm trang chủ
  • BGĐT Mail
  • RSS
  • Về đầu trang
 
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 74/GP - TTĐT cấp ngày 09 tháng 4 năm 2011.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Điện Tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
 
ictgroup.vn