Tuyển dụng
Cập nhật: 8/6/2012 | 8:59:14 AM (GMT + 7)
Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2012

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

1.1. Đối tượng tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang. Riêng đối với các đơn vị ngành Y tế chỉ tuyển dụng viên chức làm công việc hành chính, gồm: Kế toán, Văn thư, Công nghệ thông tin; đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, gồm: Kế toán, Văn thư, Công nghệ thông tin, Y tế trường học, thư viện, thiết bị trường học (trong đợt này không thực hiện tuyển giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo và viên chức chuyên môn ngành Y tế ).

1.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng; người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ (trước khi đi học thạc sĩ đã tốt nghiệp đại học chính quy trường công lập đạt loại khá) đúng chuyên ngành cần tuyển.

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 trở lên (đảm bảo có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu).

c) Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng.

d) Về trình độ, chuyên ngành: Những người có trình độ đáp ứng yêu cầu trở lên và có chuyên ngành đúng với vị trí cần tuyển.

đ) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không xét tuyển đợt này: Những người đã được tuyển dụng vào làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Số lượng tuyển: Tuyển dụng 312 người, chia theo trình độ như sau:

- Đại học:    97;

- Cao đẳng:   105;

- Trung cấp:    110.

(Chi tiết cơ cấu từng đơn vị niêm yết tại Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện)

3. Chế độ ưu tiên trong xét tuyển:

3.1. Đối tượng được cộng 30 điểm:

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu (sinh sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển, của 3 huyện (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam) nộp hồ sơ vào chỉ tiêu của huyện trên nơi mà có hộ khẩu trước khi học chuyên nghiệp;

- Thương binh, con liệt sĩ, con thương binh hạng 1, con bệnh binh hạng 1;

- Người cử tuyển nộp hồ sơ về huyện có hộ khẩu trước khi đi học cử tuyển.

3.2. Đối tượng được cộng 20 điểm:

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (sinh hoạt và học tập) trước khi học chuyên nghiệp ở 4 huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế nộp hồ sơ dự tuyển về huyện trên nơi mà có hộ khẩu trước khi học chuyên nghiệp;

- Người có hộ khẩu (sinh sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển, của 3 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nộp hồ sơ vào chỉ tiêu của huyện trên nơi mà có hộ khẩu trước khi học chuyên nghiệp;

- Con thương binh, con bệnh binh các hạng còn lại; con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Con anh hùng lực lượng vũ trang; con anh hùng lao động.

3.3. Đối tượng được cộng 10 điểm:

- Những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên);

- Người có trình độ thạc sĩ, tốt nghiệp đạt loại giỏi không thuộc đối tượng ưu tiên tuyển trước;

- Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Người dự xét tuyển có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

4. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

4.1. Đối với đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ:

+ Cách tính điểm:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các điểm thi tốt nghiệp (trình độ ĐH, CĐ không tính môn điều kiện theo Quy chế kèm theo Quyết định số: 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. Trường hợp thí sinh đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp.

Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm ưu tiên quy định tại mục II, điểm 3 trong Kế hoạch của Hội đồng.

+ Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển; có điểm học tập, điểm tốt nghiệp đạt từ 50 điểm trở lên. Thứ tự xét tuyển theo từng chỉ tiêu tuyển dụng như sau:

- Tuyển hết những người có trình độ tiến sĩ;

- Tuyển trước người tốt nghiệp thạc sĩ (trước khi học thạc sĩ đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường công lập đạt loại khá); người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi hệ chính quy các trường công lập (không phải hệ liên thông) ở trong nước và nước ngoài (phải có toàn bộ thời gian học ở nước ngoài); những người học chính quy các trường công lập đạt loại khá; tiếp đến là người tốt nghiệp thuộc các hình thức đào tạo khác.

Xác định trúng tuyển như sau: Trên cơ sở thứ tự xét tuyển trên, lần lượt tính từ người có tổng số điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Người có trình độ cao hơn; người xếp loại tốt nghiệp cao hơn; người có điểm học tập cao hơn; người có điểm tốt nghiệp cao hơn; người thuộc diện ưu tiên cao hơn.

4.2. Đối với đơn vị sự nghiệp tự lo lương và các chuyên ngành đặc thù:

+ Cách tính điểm:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các điểm thi tốt nghiệp (trình độ ĐH, CĐ không tính môn điều kiện theo Quy chế kèm theo Quyết định số: 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. Trường hợp thí sinh đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp.

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành và điểm ưu tiên quy định tại mục II, điểm 3 trong Kế của Hội đồng.

+ Xác định người trúng tuyển:

- Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển; phải có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên tại phần 4.1 trong Kế của Hội đồng.

5. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển:

5.1. Hồ sơ: Mỗi thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ phát hành, bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan bố, mẹ người dự xét tuyển, hồ sơ có ảnh đóng dấu giáp lai.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của đơn vị y tế có thẩm quyền cấp, trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.


- Bản sao các văn bằng chứng chỉ.

- Bản sao học bạ hoặc bảng điểm học tập.

- Bản sao các chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- 01 phong bì có dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận.

Thí sinh chỉ được đăng ký vào một đơn vị có chỉ tiêu biên chế cần tuyển đúng với chuyên ngành đã đào tạo. Thí sinh phải trực tiếp đến nộp hồ sơ và chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình. Nếu hồ sơ không đầy đủ, khai sai sự thật hoặc không đúng chuyên ngành cần tuyển Hội đồng hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển và không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển.

5.2. Lệ phí xét tuyển:

- Lệ phí xét tuyển 50.000đ/thí sinh.

- Tiền hồ sơ: 15.000 đ/bộ.

6. Thời gian, địa điểm:

- Hội đồng thông báo công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh từ ngày 07/6/2012 đến ngày 10/6/2012.

- Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 11/6/2012 đến 16 giờ 30 ngày 21/6/2012.

Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại các địa điểm sau:

Bán hồ sơ:  Tại Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Nhận hồ sơ:

+ Tại Phòng Nội vụ của các huyện, thành phố đối với thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện, thành phố quản lý.

+ Tại Sở Nội vụ đối với thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào các đơn vị thuộc Sở, ngành của tỉnh.

- Thực hiện sơ tuyển ở các đơn vị từ 25/6/2012 đến hết ngày 05/7/2012.

- Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển trong tháng 7 năm 2012.

Thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ qua Phòng Công chức, viên chức và Đào tạo (số điện thoại 3554.908) để giải đáp.

Hội đồng tuyển dụng

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
(BGĐT) - Vải thiều đang mùa chín rộ, mỗi ngày có hơn 100 xe tải lớn nhỏ đến Lục Ngạn chở vải đi tiêu thụ. Bắt đầu từ 6 giờ sáng đến khoảng đến 23 giờ là thời gian làm việc của những công nhân phục vụ tiêu thụ. Tuy vất vả nhưng thu nhập đạt khoảng 800 đến 1 triệu đồng/lao động/ngày. Mỗi mùa vải thiều chín đỏ không chỉ làm ấm lòng những nông dân, mà còn tạo nhiều cơ hội thu nhập cho hàng vạn lao động phục vụ khâu tiêu thụ vải.
Bài đọc nhiều nhất
  • Trang chủ
  • Đặt làm trang chủ
  • BGĐT Mail
  • RSS
  • Về đầu trang
 
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 74/GP - TTĐT cấp ngày 09 tháng 4 năm 2011.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Điện Tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
 
ictgroup.vn