Tuyển dụng
Cập nhật: 26/2/2010 | 10:37:36 AM (GMT + 7)
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2010
I. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Đối tượng, điều kiện và số lượng tuyển dụng:

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển dụng:  Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các cơ quan hành chính tỉnh Bắc Giang phải bảo đảm  các điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi đi học chuyên nghiệp; người hộ khẩu tỉnh ngoài yêu cầu phải có trình độ tiến sỹ hoặc thạc sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy trước khi đi học thạc sỹ) đúng chuyên ngành cần tuyển; Trường hợp kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng.

b) Tuổi đời dự tuyển: tuổi của người dự tuyển từ đủ 18 đến 40 tuổi đối với nam, 35 tuổi đối với nữ (bảo đảm  có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu).

c) Về trình độ, chuyên ngành: Những người tốt nghiệp hệ chính quy có trình độ đạt chuẩn theo yêu cầu cần tuyển trở lên, có chuyên ngành đào tạo đúng với quy định của ngạch cần tuyển.

d) Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đúng với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

e) Đủ sức khoẻ để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ;

f) Có chứng chỉ B ngoại ngữ đối với người đăng ký dự tuyển vào công chức loại C (trình độ đại học, cao đẳng); có chứng chỉ A ngoại ngữ đối với người đăng ký dự tuyển vào công chức loại D (trình độ trung cấp).

g) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

1.2. Số lượng: Chỉ tiêu tuyển dụng:    140 chỉ tiêu, trong đó:
        + Đại học:                             130 chỉ tiêu.
        + Cao đẳng:                            08 chỉ tiêu.
        + THCN:                                 02 chỉ tiêu.

(có bản cơ cấu cần tuyển của từng cơ quan niêm yết tại Sở Nội vụ)

2. Đăng ký: Thực hiện đăng ký dự tuyển theo địa chỉ (đơn vị là sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố).

2.1. Đăng ký dự tuyển:

- Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh, đồng thời niêm yết tại Sở Nội vụ về chỉ tiêu biên chế cần tuyển theo từng đơn vị, thí sinh có quyền lựa chọn và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào đơn vị còn chỉ tiêu tuyển dụng đúng với chuyên ngành đào tạo của mình tại Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng);

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 đơn vị còn chỉ tiêu biên chế có nhu cầu cần tuyển dụng. Nếu thí sinh cố tình đăng ký dự tuyển vào 2 đơn vị trở lên thì Hội đồng tuyển dụng xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại lệ phí đã nộp dự tuyển; các thí sinh thuộc đối tượng cử tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển theo đơn vị cử đi học đại học.

2.2. Lập danh sách đăng ký xét tuyển, thi tuyển: Hội đồng tuyển dụng lập danh sách chính thức các thí sinh đủ điều kiện đã qua sơ tuyển của các cơ quan để tổ chức thi tuyển, xét tuyển.

II. THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG

1. Thực hiện tuyển thẳng: 

1.1 Đối tượng:

Người có học vị tiến sỹ; người có học vị thạc sỹ (đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường công lập đạt loại khá trước khi đi học thạc sỹ); người tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường công lập đạt loại giỏi có chuyên ngành đào tạo đúng với nhu cầu cần tuyển.

1.2. Xác định người trúng tuyển trong tuyển thẳng:

Tuyển hết những người có học vị tiến sỹ, có chuyên ngành đào tạo đúng với chuyên ngành cần tuyển dụng.

Thứ tự tuyển thẳng: Ưu tiên tuyển trước người có trình độ thạc sĩ đến người có trình độ đại học loại giỏi; trong cùng một trình độ ưu tiên tuyển người có kết quả học tập cao hơn.

2. Thực hiện thi tuyển: Đối với các đối tượng không thuộc diện xét tuyển

2.1. Môn thi,  thời gian thi: Mỗi thí sinh phải thực hiện 03 bài thi, cụ thể:

- Bài thi viết môn  hành chính nhà nước, thời gian thi 120 phút ( riêng trình độ trung cấp thời gian thi 90 phút);

- Bài thi trắc nghiệm môn hành chính nhà nước, thời gian 30 phút;

- Bài thi trắc nghiệm môn tin học, thời gian 30 phút.

2.2. Nội dung thi tập trung một số nội dung chính sau:

- Nội dung thi môn hành chính nhà nước: 

 + Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Phần UBND);

+ Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

+ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức;

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ;

+ Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức.

- Nội dung thi môn tin học: Theo chương trình tin học văn phòng.

 Tài liệu ôn thi bán cho thí sinh dự thi tuyển (nếu có nhu cầu).

2.3. Ưu tiên trong thi tuyển:

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu (phải sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển;  con liệt sỹ; con thương binh hạng 1, con bệnh binh hạng 1 được cộng 30 điểm vào kết quả thi.

- Những người dân tộc thiểu số còn lại; người có hộ khẩu (phải sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển; con thương binh, con bệnh binh các hạng còn lại; con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước); con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động; con của người được hưởng chính sách như thương binh được cộng 20 điểm vào kết quả thi.

- Người có trình độ thạc sỹ, người tốt nghiệp đại học loại giỏi ( không thuộc đối tượng xét tuyển); những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định của cấp có thẩm quyền); người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào kết quả thi.

Nếu người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi.

2.4. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong thi tuyển:

- Cách tính điểm: Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100. Riêng điểm bài thi viết tính hệ số 2.

- Trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải có đủ các bài thi, không có bài thi dưới 50 điểm (chưa nhân hệ số 2) và tính từ người có tổng số điểm (cộng điểm ưu tiên nếu có) cao nhất đến hết chỉ tiêu được tuyển.

Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng, thì xác định người trúng tuyển thực hiện thứ tự ưu tiên sau: Người có điểm môn thi viết hành chính nhà nước cao hơn; người có trình độ đào tạo cao hơn; người có kết quả học tập cao hơn.

3. Hồ sơ, lệ phí tuyển dụng:

3.1. Hồ sơ dự tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ phát hành, bao gồm:

- Đơn dự tuyển (theo mẫu quy định);

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn  nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi bố hoặc mẹ thí sinh công tác.

- Có đủ bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Trung tâm y tế có thẩm quyền cấp huyện, thành phố trở lên, có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên ( nếu có).

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Khi vào phòng thi thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc một loại giấy tờ khác có dán ảnh và ký nhận đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền để giám thị kiểm tra.

3.2. Lệ phí tuyển dụng:  

- Lệ phí tuyển dụng:   100.000 đồng/ thí sinh.

- Tiền hồ sơ:   10.000 đồng/ bộ.

- Tiền tài liệu ôn thi: 70.000 đồng/cuốn quản lý nhà nước;  20. 000 đồng/ cuốn tin học văn phòng (bán theo nhu cầu).

-  Đề thi được in cho từng thí sinh;  giấy thi, giấy nháp theo mẫu thống nhất.

4. Thời gian, địa điểm  (dự kiến khoảng thời gian):

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh: Từ ngày 26/2 đến  ngày 01/3/2010. 

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại Sở Nội vụ: Từ ngày 01/3/2010 đến hết ngày 09/3/2010.  (bán và nhận hồ sơ đăng ký dự thi trong giờ hành chính)

- Hướng dẫn ôn thi: Ngày 14/3/2010, tại Nhà khách UBND tỉnh.

- Tổ chức thi tuyển: Ngày 28/3/2010 tại Trường THPT Ngô Sỹ Liên.

- Tuyển dụng: Trong tháng  4/2010.

Thời gian, địa điểm chính thức được thông báo tại Sở Nội vụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ (điện thoại 3 554 908) để giải đáp.

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
(BGĐT) - Tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nằm trong trấn Kinh Bắc, vùng đất phía Bắc của kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay), trung tâm của khu vực châu thổ sông Hồng. Tại đây còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử có giá trị như: Hệ thống đình, đền, chùa, lăng tẩm… Quê hương Kinh Bắc còn nổi tiếng với dân ca quan họ, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được tôn vinh Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bài đọc nhiều nhất
  • Trang chủ
  • Đặt làm trang chủ
  • BGĐT Mail
  • RSS
  • Về đầu trang
 
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang . Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập TRỊNH VĂN ÁNH - Tòa soạn ĐT:+84.0240.3856367 - +84.0240.3854639
Fax:+84.0240.3856624 , Email: toasoan@baobacgiang.com.vn
Giấy phép số 74/GP - TTĐT cấp ngày 09 tháng 4 năm 2011.
Ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang Điện Tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.
 
ictgroup.vn